FESTIVAL IZIS 2200 UND3R

Robertina Šebjanič, Sofia Crespo in Feileacan McCormick: Interweaving the Subaqueous – AquA(l)formings

Projekt Interweaving the Subaqueous – AquA(l)formings sledi niti več kot le človeških prebivalcev Jadranskega morja, ki zabeleži ali kodira obliko oceanskega »spomina« kot stranskega produkta svojega obstoja. Poetični razmislek o Pinna Nobilis – velikem leščurju – in travnikih z morsko travo kot delu neprekinjenega cikla prisotnosti skozi konceptualno prepletanje področij umetnosti, morske biologije, umetne inteligence in zvoka. Ta zančni akt, ki se izvaja sčasoma, je hkrati kodiranje in dekodiranje žive izkušnje, ki jo povezuje z geološkim obsegom. S poskusom razkrivanja tega skritega pripovedovanja zgodb se stke prostor, katerega cilj je negovati potencial empatičnega medvrstnega razvoja naših odnosov z več kot le človekom v nenehno spreminjajoči se sedanjosti, ki jo je mogoče vplesti v številne potencialne prihodnosti.

KOLOFON:
Umetniki: Robertina Šebjanič, Sofia Crespo in Feileacan McCormick
Svetovanje: Matjaž Licer, Marko Vivoda
Razvoj mehanskih delov: Scenart, Ljubljana
Posebna zahvala: Akvarij Manja Rogelja Piran in Borut Jerman
Produkcija: PiNA 2021

BIOGRAFIJA AVTORJEV:
Robertina Šebjanič je mednarodno priznana umetnica. Njeno umetniško delo se ukvarja s kulturno, (bio) politično in ekološko resničnostjo vodnih okolij. V svojih projektih se loteva filozofskih vprašanj na stičišču umetnosti, tehnologije in znanosti. 

https://robertina.net

Sofia Crespo (Entangled Others) je umetnica s poudarkom na umetnem življenju, njeno prakso poganja veliko zanimanje za biološko navdihnjene tehnologije, kot so nevronske mreže. Njen glavni poudarek je na tem, kako organsko življenje uporablja umetne mehanizme za simulacijo in razvoj. 

https://sofiacrespo.com 
https://entangledothers.studio 

Feileacan McCormick (Entangled Others) je berlinski generativni umetnik, raziskovalec in nekdanji arhitekt. Njegova praksa se osredotoča na ekologijo, naravo in generativno umetnost, s poudarkom na dajanju nečloveških novih oblik prisotnosti in življenja v digitalnem prostoru.

https://entangledothers.studio 

English version 

The project, “Interweaving the Subaqueous – AquA(l)formings” follows the thread of a more-than-human inhabitant of the Adriatic sea, who records, or encodes a form of oceanic »memory« as a byproduct of its existence. Through a conceptual braiding of the fields of art, marine biology, artificial intelligence, and sound a poetic reflection upon the Pinna Nobilis – the noble pen shell, and meadows of sea grass as part of a continuous cycle of presence. This looping act, enacted over time, is at once an encoding and decoding of lived experience, one that connects it to a geological scale. Through attempting to unveil this hidden storytelling, a space is woven that aims to nurture the potential for empathic intespecied development of our relationships with the more-than-human, in ever-changing present that can be woven into many potential futures.

 

CREDITS:
Artist: Robertina Šebjanič, Sofia Crespo and Feileacan McCormick
Consultancy: Matjaz Licer, Marko Vivoda
Mechanical part development: Scenart, Ljubljana
Special thanks: Manja Rogelja Aquarium Piran and Borut Jerman
Production: PiNA 2021

 

AUTHORS BIO:
Robertina Šebjanič is an internationally acclaimed artist. Her artistic work deals with the cultural, (bio)political and ecological realities of aquatic environments. In her projects, she tackles the philosophical questions at the intersection of art, technology and science. 
https://robertina.net

 

Sofia Crespo (Entangled Others) is an artist with a focus on artificial life, her practice is driven by a huge interest in biologically-inspired technologies, such as neural networks. Her main focus is the way organic life uses artificial mechanisms to simulate itself and evolve. 
https://sofiacrespo.com 
https://entangledothers.studio 

 

Feileacan McCormick (Entangled Others) is a berlin-based generative artist, researcher & former architect. His practice focuses on ecology, nature & generative arts, with a focus on giving non-human new forms of presence & life in the digital space.
https://entangledothers.studio 

Partnerji / Partners