FESTIVAL IZIS 2200 UND3R

Marco Barotti: CLAMS

V naravi so školjke detektorji onesnaževal; služijo kot majhni filtrirni sistemi v morskem ekosistemu.

Clams je zbirka kinetičnih zvočnih skulptur, ki pretvarjajo podatke iz senzorjev kakovosti vode v zvoke in gibanje. Vsak “školjka” je izdelana iz reciklirane odpadne plastike in vsebuje zvočnik. Nenehno razvijajoči se mikrotonski zvočni okvir daje vsaki lupini subtilno, živo odpiranje in zapiranje. Odčitki s standardnega senzorja za čistočo vode, ki je nameščen v Jadranskem morju v Izoli, so osnova za glasbo, ki nastane s postopnim spreminjanjem, ki temelji na ravni kakovosti vode skozi čas.

Školjke občinstvo vabijo, naj vzpostavi povezave med medijsko umetnostjo, zbiranjem podatkov in okoljsko trajnostjo.

 

KOLOFON:
CLAMS je projekt, ki ga je ustvaril in produciral Marco Barotti. Razvit v umetniškem centru WRO v okviru EMAP / EMARE.

Sofinancira: Creative Europe, C-Takt, Oerol Festival in Transnatural

S podporo: Dayton Audio, meritve kakovosti vode “na lokaciji”

ZAHVALA:
Anni Anderegg za konceptualne nasvete.

Pim Boreel za razvoj Hydro4Live.

Školjke so prejele nagrado NTU Global Digital Art Award Singapore 2019.

AVTOR:
Marco Barotti je in intermedijski umetnik iz Berlina. Njegovo delo poganja želja po izumljanju umetniškega jezika, v katerem se izmišljena postfuturistična doba izraža s kinetičnimi zvočnimi posegi v naravno in urbano okolje. Njegove inštalacije zvočno tehnologijo, potrošniške predmete in odpadke združujejo v gibljive skulpture, ki jih v celoti sproži zvok. Njegov glavni cilj je ustvariti “tehnološki ekosistem”, ki se igra s podobnostmi z živalmi in rastlinami. Ta umetniška dela služijo kot prispodoba antropogenega vpliva na planet in so namenjena ozaveščanju ljudi o okoljskih vprašanjih.

https://www.marcobarotti.com/

English version

In nature, clams are detectors of pollutants; they serve as tiny filtration systems in the marine ecosystem.

Clams is a collection of kinetic sound sculptures which convert data from water quality sensors into sounds and movement. Each ‘clam’ is constructed from recycled waste plastic and contains a speaker. The continuously evolving microtonal soundscape gives each shell a subtle, life-like opening and closing action. Readings from an industry-standard water purity sensor placed in the Adriatic sea, in Izola, form the basis for the music, which is generated through a constantly shifting process based on water quality levels over time.

Clams invite the audience to draw connections between media art, data sonification, and environmental sustainability.

 

CREDITS:
CLAMS is a project created and produced by Marco Barotti. Developed at WRO Art Center within the framework of EMAP / EMARE.

Co-funded by: Creative Europe, C-Takt, Oerol Festival, and Transnatural

Supported by: Dayton Audio, “In-Situ” water quality measurements,

 

MANY THANKS TO:
Anna Anderegg for conceptual advises.

Pim Boreel for Hydro4Live development.

Clams is awarded from the NTU Global Digital Art Award Singapore 2019.

 

AUTHOR BIO:
Marco Barotti is a media artist based in Berlin. His work is driven by a desire to invent an artistic language in which a fictional post-futurist era is expressed through kinetic sound interventions in natural and urban environments. His installations merge audio technology, consumer objects, and waste into moving sculptures triggered entirely by sound. The primary focus of his work is to create a “tech ecosystem” that plays with resemblances to animals and plants. These artworks serve as a metaphor for the anthropogenic impact on the planet and aim to make people aware of environmental issues.

https://www.marcobarotti.com/

Partnerji / Partners